Home Opinie prawne Opinia nt. ważności kontraktów po przekształceniu SP ZOZ w spółkę kapitałową
Opinia nt. ważności kontraktów po przekształceniu SP ZOZ w spółkę kapitałową
Poniedziałek, 13 Czerwiec 2011 08:24

 

 

 Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Pan
                                Krzysztof Bukiel
                                Przewodniczący ZK OZZL

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ na podstawie umów cywilno-prawnych po przekształceniu SP ZOZ w spółkę kapitałową na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) wyjaśniam co następuje:

    Zgodnie z dyspozycją art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej spółka kapitałowa- o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej- wstępuje z dniem przekształcenia  we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był przekształcany samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Przepis ten statuuje zasadę tzw. sukcesji uniwersalnej, która oznacza m.in., że spółka kapitałowa, będąc następcą prawnym SP ZOZ, staje się stroną wszystkich stosunków prawnych, których podmiotem był dotychczas SP ZOZ.    
    Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera żadnych szczególnych przepisów regulujących kwestię ważności -po przekształceniu w spółkę kapitałową- umów cywilno-prawnych zawartych między SP ZOZ a lekarzem (indywidualną praktyką lekarską), co- w świetle art. 80 ust. 4 cyt. ustawy- przesądza o tym, że wszystkie takie umowy pozostają w mocy w niezmienionej treści. Jedyna zmiana polega na wstąpieniu w miejsce SP ZOZ, jako strony umowy, spółki kapitałowej.
    Reasumując, umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy SP ZOZ a lekarzem  ,,przechodzi”    w całości w dotychczasowej treści na nowopowstałą spółkę kapitałową. Nie ma przy tym znaczenia czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Nie ma zatem potrzeby zawierania nowej umowy.
    Wyjaśniam również, że do nowych umów zawieranych po przekształceniu SP ZOZ przez spółkę kapitałową  z lekarzem (indywidualna praktyką lekarską) nie będzie miał zastosowania art. 35 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tj. Dz.U z 2007 r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.), bowiem z dniem 1 lipca 2011 r. ustawa ta traci moc obowiązującą. Kwestię zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w tym m.in. z indywidualnymi praktykami lekarskimi, od dnia 1 lipca 2011 r. regulować będą art. 26-27 ustawy o działalności leczniczej.

Radca prawny
Jacek Marczak

 
created by dastudioCopyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.